SM-hisusprintit 2024 Valkeala – Kartat

Karsinta / 1. osaKaikki kartat pdf-tiedostoina
H21, H20, H35, H40D21, D20, H17, H45H50, H55
H15, H60D17, D35, D40D45, D50, D55, H65
D15, D60, D65H70, H75, H/D13H80, H85, D70, D75, D80
H/D11
Finaali R1
H21, H20 alkuH21, H20 loppuD21, D20, H17 alku
D21, D20, H17 loppuD17 alkuD17 loppu
H15 alkuH15 loppuD15 alku
D15 loppu
2. osa R2
H35, H40H45, H50H55, H60, D35, D40
H65, D45, D50H70, D55H75, D60, D65
H80, H85, D70, D75, D80
Viestin kartat
H21, H20, H80, H100 hajonta 4 osuutta ja loppuputki x2 H21 ja H20
SMhisusp24viesti.R1_A1ASMhisusp24viesti.R1_A1BSMhisusp24viesti.R1_A2C
SMhisusp24viesti.R1_A2DSMhisusp24viesti.R1_B1ASMhisusp24viesti.R1_B1B
SMhisusp24viesti.R1_B2CSMhisusp24viesti.R1_B2DSMhisusp24viesti.R1_C1A
SMhisusp24viesti.R1_C1BSMhisusp24viesti.R1_C2CSMhisusp24viesti.R1_C2D
SMhisusp24viesti.R1_D1ASMhisusp24viesti.R1_D1BSMhisusp24viesti.R1_D2C
SMhisusp24viesti.R1_D2DLoppuputki H21_H20
D21, D20, H17, D80, D100, H120, H15 hajonta 4 osuutta ja loppuputki x2 D21, D20, H17 ja H15
SMhisusp24viesti.R2_A1ASMhisusp24viesti.R2_A1BSMhisusp24viesti.R2_A2A
SMhisusp24viesti.R2_B1ASMhisusp24viesti.R2_B1BSMhisusp24viesti.R2_B2B
Loppuputki_D21_D20_H17Loppuputki_H15_D17_D15
D17, D15, H140, H150, D120 hajonta 4 osuutta ja loppuputki D17 ja D15
SMhisusp24viesti.R3_A1SMhisusp24viesti.R3_A2SMhisusp24viesti.R3_B1
SMhisusp24viesti.R3_B2Loppuputki_H15_D17_D15
D140, D150, H160 4 osuutta
SMhisusp24viesti.R4_AASMhisusp24viesti.R4_ABSMhisusp24viesti.R4_BA
SMhisusp24viesti.R4_BB
Avoin sarja 4 osuutta
SMhisusp24viesti.A1SMhisusp24viesti.A2

Aluekartta (pdf)

.Areenakartta – lauantai aamupäivä (pdf)

Areenakartta – lauantai iltapäivä (pdf)

Areenakartta – sunnuntai (pdf)